3. sekcija: Aktualna vprašanja korporacijskega prava

vodja: dr. Marijan Kocbek

dr. Peter Podgorelec
Odgovornost uprave obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb

dr. Borut Bratina
Novosti pri poslovanju družbe z omejeno odgovornostjo

dr. Marijan Kocbek
Položaji večinskega lastnika glede odločanja o vodenju poslov v delniški družbi – razlike v enotirnih in dvotirnih sistemih upravljanja

dr. Saša Prelič
Sodno preizkušanje menjalnega razmerja ali denarne odpravnine manjšinskim delničarjem

dr. Anja Strojin Štampar
Politika prejemkov organov vodenja in nadzora – de lege lata in uskladitev z direktivo o sodelovanju delničarjev